скрий покажи

Политика на хотела по Регламент за Защита на личните данни

Уважаеми клиенти,

 

Благодарим за оказаното доверие да изберете хотел „Лагуна парк“ – Слънчев бряг, България, за Вашето място за почивка.

При резервирането и настаняването Ви в хотела, ние използваме част от Вашите лични данни, като с настоящата политика имаме за цел да ви информираме за Вашите права по предоставянето им и нашата отговорност за тяхното законосъобразно, добросъвестно и прозрачно обработване и използване.  

 

 

Фирма "Несебър ИН" ООД - собственик на хотел "Лагуна парк" ,  в качеството си на Администратор на лични данни /АЛД/ събира и използва личните Ви данни единствено за целите, посочени в настоящата Политика:

 

- „Несебър ИН“ ООД обработва лични данни на своите гости за целите на изпълнението на сключените с туристическа или туроператорска агенция договори, включително счетоводни цели, както и при настаняването  на неорганизирани индивидуални туристи.  За тази цел могат да бъдат обработени данни на физическото лице за име, ЕГН или дата на раждане, номер на документ за самоличност, адрес, имейл, телефонен номер и др.

 

- „Несебър ИН“ ООД Обработва лични данни с изрично съгласие от страна на физическото лице за целите на маркетинговото проучване и предлагането на допълнителни стоки и услуги на своите гости, данни за име, имейл адрес, телефонен номер, технически данни за устройствата на физическото лице и др.

 

- „Несебър ИН“ ООД Обработва личните данни на своите гости за целите на реализирането на своите законни интереси, включително във връзка с изпълнението на конкретен договор с туроператор, за целите на събирането на вземания, както и задължения на администратора, произтичащи от нормативен акт или разпореждане на компетентен орган. За тази цел АЛД обработва данни за име, ЕГН, номер на документ за самоличност, номер на договор/клиентски номер, адрес, телефонен номер, имейл адрес 

 

1.  За целите на настаняването на гости в Хотел Лагуна парк, администраторът  обработва и съхранява следните данни:

- ЕГН / ЛНЧ;

- Име на лицето (за български граждани - на кирилица, за чужденци - на латиница, съгласно националния документ);

- Дата на раждане;

- Пол;

- Гражданство;

- Номер на лична карта/ валиден национален документ за самоличност;

- Държава, издала националния документ.

Данните, които се събират за целите на регистрацията в хотела, се събират на основание Чл. 116, ал.2 от Закона за туризма и са нужни за воденето на регистър за настанените туристи. Данните се съхраняват за период от 5 /пет/ календарни години. 

 

2. Лични данни и информация за физическото лице могат да постъпят при нас под формата на документи, формуляри, бланки, заявления, писма и кореспонденция. На следващо място, Ваши лични данни можем да обработим при Ваше посещение в нашият хотел в който има система за контрол на достъпа и/или система за видеонаблюдение.

 

- Ваши лични данни можем да съберем или получим от интернет сайтове, собствени или на наши партньори (в това число и чрез използването на „бисквитки“), при условията на настоящата Политика, от използваните Ваши устройства, страници и брандове в социалните мрежи, както и от други източници, при съществуването на валидно правно основание за това и спазване на правилата за защита на личните данни.

 

 

3. „Несебър ИН“ ООД обработва личните Ви данни със средствата, посочени в настоящата Политика.

- „Несебър ИН“ ООД ще разкрие, включително чрез предоставяне, личните Ви данни единствено в случаите посочени в настоящата Политика.

 

- При наличието на законово задължение или при разпореждане на компетентен орган или институция, АЛД ще разкрие и/или предостави Ваши лични данни на съответния орган или институция или на друго лице.

 

- При наличието на преимуществен за АЛД интерес, произтичащ от нормативна разпоредба или на друго валидно правно основание. Също така и в хипотезите, когато са застрашени живота, здравето, основни права и свободи на субекта на лични данни, трето лице и група лица, както и общественото здраве и сигурността на обществения ред.

 

 

4. В случай че не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани и/или съхранявани от „Несебър ИН“ ООД в случай, че за АЛД няма задължение да продължи обработката и/или съхранението на данните или отсъства преимуществен законен интерес на АЛД да продължи обработката и/или съхранението на личните данни, Вие може да възразите срещу обработването или да отправите искане за ограничаване или преустановяване на същото, както и за заличаване на Вашите данни. Това възражение респективно искане, може да бъде отправено относно всички или някои от хипотезите на обработване, както за пълния обем от лични данни така и за част от него.

 

-Вие имате право да поискате от АЛД да актуализира, коригира или допълни обработваните Ваши лични данни.

 

-  Вие може да поискате изтриването, ограничаването на обработването или връщането на личните Ви данни и АЛД ще бъде длъжен да изпълни Вашето искане в случай че:

  • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събирани или обработвани по друг начин;
  • вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
  • личните Ви данни са обработвани незаконосъобразно;
  • личните Ви данни трябва да бъдат изтрити, с оглед спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо „Несебър ИН“ ООД

5. „Несебър ИН“ ООД може да предостави Ваши лични данни на съответната туристическа или туроператорска агенция, чрез която сте заявили използването на нашите услуги, в случай на договорно или законово задължение за АЛД или с оглед реализиране преимуществен интерес на Организацията, а също така и когато това се налага, за упражняване на Ваши права.

 

 

6. АЛД може да предостави Ваши лични данни на застрахователна компания, извън пределите на Република България, в случай на застрахователна претенция или за нуждите на упражняването на други Ваши права или с оглед законни задължения или преимуществени интереси на АЛД.

 

 

·  Контактна информация:

  • Адрес: хотел „Лагуна парк“, к.к. Слънчев бряг
  • Интернет адреси: www.lagunapark-bg.com
  • Телефони: +359 554 270 79
  • Длъжностно лице по защита на данните Администраторите определят:
    инж. Димитър Петков, e-mail: dpo@lagunapark.bg

 

 В случай, че не предоставите необходимите свои лични данни, съобразно целите на обработка, поради необходимостта и/или задължението на „Несебър ИН“ ООД да обработи същите, ние не може да сключим договор с Вас и да предоставим желаните от Вас стоки или услуги.

 

 

« назад